پارتیشن اداری آریا

 

در دنیای امروزی که استفاده بهینه از فضا ها ی موجود در هر شرکت و سازمان از اهمیت و یژه ای برخوردار است نقش پار تیشن بند ی و تقسیم بند ی فضا بر اساس نیاز های موجود در شرکت ها وسازمان ها حائز اهمیت می باشد.

امروزه تقسیم بند ی سالن ها ی بزرگ بدون د یوار توسط پارتیشن ایده آل ترین شکل تقسیم بند ی محیط ها ی ادار ی ،شرکت ها و سازمان ها می باشد . در صور تیکه نیاز باشددر یک محیط ادار ی میتوان بدون صرف وقت و خرا بی و بازساز ی ناشی از ساخت و ساز، فضا ها ی اختصاصی مورد نیازایجاد کرد . با توجه به سرعت بالا و سهولت نصب ، وزن به نسبت کم در مقا یسه با د یوارها ی پیش ساخته ، ز یبایی خاص و رنگبند ی ها ی متنوع همچنین امکان تغییر چیدمان بر اساس نیاز ها ی کاربران و به شکل دلخواه در بیشتر شرکت ها بر ای جدا ساز ی و اختصاص فضاها از پار تیشن استفاده می شود که باعث صرفه جویی در فضا و هزینه می شود

پارتیشن آریا

پارتیشن دوجداره

پارتیشن.پارتیشن اداری آریا

  تولیدو اجرای پارتیشن اداری یک جداره با کیفیت متمایز در سریعترین زمان ممکن

تولید پارتیشن اداری با سازه های اختصاصی

پارتیشن آریا دارای قابلیت جابجائی با قطعات قابل حمل میباشد واین امکان رابرای سازمان یا ارگان فراهم میسازد تا زمانی که قصد متناسب سازی یا تغییر سیستم
چیدمان نیروی انسانی ویا تغییر محل ومکان خود را داشته باشد.به آسانی بتوانداین تغییرات کاربردی رادر هر زمان ومکان انجام دهدوازهمان دیوارها وپارتیشن های قبلی استفاده نماید.

پارتیشن دوجداره کلاف آلومینیوم

در معماری امروز بهینه سازی فضاها اهمیت زیادی داردو کارایی فضاها با یک تقسیم بندی مناسب بیشتر خواهد شد. همچنین وجود پارتیشن ها،قفسه ها، ویترین ها و مبلمان مناسب در هر محیطی به عملکرد مناسب آن فضا کمک خواهدکرد. برای تامین این اهداف، گروه صنعتی نوین سازه گسترآریامی تواند با بهره گیری از توان تجهیزاتی و طراحی خود، خواسته های شما را در امور مربوط به طراحی، جداسازی فضاها،پارتیشن های تک جداره و دو جداره (کوتاه و بلند) آلومینیومی و چوبی برآورده سازد.

 

 

 

 

 

 

 

       

/ 0 نظر / 14 بازدید