پارتیشن اداری تمامMDF : این نوع از پارتیشن اداری تنها به وسیله MDFساخته میشودوطراحی آنها به گونه ای است که نمای ظاهری وفریم بندی ها به وسیله MDfانجام میگیرد .به دلیل نیاز به ایستایی ومقاومت در محل وهمچنین با پیش بینی قابلت حمل،قطربدنه اصلی در این نوع از پارتیشنبین 9 تا 13 سانتی متر است که بسته به عرض وارتفاع مورد نیاز کم یا زیاد میگردد.همچنین به دلیل ایجاد یک قطر 9 تا 13 سامتی متری در بین جداره پارتیشن می توان از پرده های کرکره ای درون جداره داخلی استفاده نمود که هم موجب محفوظ تر شدن محیط می گرددوهم می توان لوگو ویا نام شرکت رابرروی آنها درج کرد. این نوع از پارتیشن اداری بسته به فضای موردنیازباعرض های متغیر 90 تا140 سانتی متر وارتفاع 140 تا 380 سانتی مترقابل طراحی وپیاده سازی می باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید