پارتیشن اداری آریا

پارتیشن آریا دارای قابلیت جابجائی با قطعات قابل حمل میباشد واین امکان را
برای سازمان یا ارگان فراهم میسازد تا زمانی که قصد متناسب سازی یا تغییر سیستم
چیدمان نیروی انسانی ویا تغییر محل ومکان خود را داشته

باشد.به آسانی بتوانداین تغییرات کاربردی رادر هر زمان ومکان انجام دهدوازهمان
دیوارها وپارتیشن های قبلی استفاده نماید.

پارتیشن.پارتیشن اداری آریا

تولید پارتیشن اداری یک جداره و دو جداره با سازه های اختصاصی

/ 0 نظر / 12 بازدید