پارتیشن اداری آریا

 سیستم جداکننده های کاذب که امروزه بانام پارتیشن
شناخته می شوند،نوعی تجهییزات جهت تقسیم بندی فضاهای داخلی بوده که باهدف منظم
ترکردن محیط وباپیش بینی قابلیت جابجایی طراحی وساخته می شوند.

استفاده ازپارتیشن درکشورسابقه طولانی نداردومصرف آن اغلب درپروژه های اداری
وتجاری که نیاز به طراحی محیط برمبنای احتیاجات جاری می باشد وامکان تغییرات نیز
وجودداردرواج پیداکرده.

پارتیشن.پارتیشن اداری آریا

تولید پارتیشن اداری یک جداره و دو جداره با سازه های اختصاصی

/ 0 نظر / 21 بازدید