پارتیشن دو جداره-پارتیشن

1-پارتیشن اداری تمامMDF
: این نوع از پارتیشن اداری
تنها به وسیله MDFساخته می شودوطراحی آنها به گونه ای است که نمای ظاهری
وفریم بندی ها به وسیله MDFانجام می گیرد .به دلیل نیاز به ایستایی ومقاومت در محل وهمچنین با پیش بینی قابلت حمل،قطر بدنه اصلی در این نوع از پارتیشن بین 9 تا 13 سانتی متر است که بسته به عرض وارتفاع مورد نیاز کم یا زیاد میگردد.همچنین به دلیل ایجاد یک قطر 9تا 13 سامتی متری در بین جداره پارتیشن میتوان از پرده های کرکره ای درون جداره داخلی استفاده نمود که هم موجب محفوظ تر شدن محیط می گرددوهم می توام لوگو ویا نام شرکت رابرروی آنها درج کرد. این نوع از پارتیشن اداری بسته به فضای موردنیازباعرض های متغیر 90 تا140 سانتی متر وارتفاع 140 تا 380 سانتی مترقابل طراحیوپیاده سازی می باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید